thermodynamics of the tetragonal to monoclinic phase